Algemene voorwaarden SpinbustersArtikel 1
Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over (plaagdier)bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen
Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijzingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Spinbusters zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die vastgesteld is in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden verhoogd.

Artikel 4 Abonnement
Een abonnement bestaat uit 2 anti spinnen behandelingen, 1 behandeling in het voorjaar en 1 behandeling in het najaar.
Een abonnement dient per adres te worden afgesloten.
Een abonnement kan alleen worden afgesloten voor anti spinnen behandelingen in de regio, mocht u verhuizen naar een plaats buiten onze regio dan komt het abonnement automatisch te vervallen.

Artikel 5 Uitvoering der werkzaamheden
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen. Spinbusters zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden onder of door direct toezicht van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens die verband houden met deze werkzaamheden Spinbusters en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitgevoerd daarvan, worden opgevolgd.
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Spinbusters met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen ect.
Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Spinbusters vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.
De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos te beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Spinbusters ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Spinbusters, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.
Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond-en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 6 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 hem extra in rekening gebracht.
Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is.
De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Spinbusters bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten. De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomt te vorderen onverlet.

Artikel 7 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijving van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 3%.
Spinbusters heeft ten allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.
Bij verkoop heeft Spinbusters ten allen tijde het recht volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering.
Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 8 Niet- nakoming en beëindiging
Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond-en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, alsmede in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid
Mededelingen door de of namens Spinbusters betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
Spinbusters verplicht zich in te spannen om de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Spinbusters zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
Spinbusters is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Spinbusters . In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.
Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze (milieu)schadeverzekering.
Bij het verkopen van producten garandeert Spinbusters dat deze zijn toegestaan in Nederland.
Iedere aansprakelijkheid van Spinbusters voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Spinbusters . In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging
De voorwaarden die in het contract zijn beschreven en waarvoor is getekend door beide partijen zijn geldig.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Eventuele geschillen tussen Spinbusters en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht Nederlands recht is van toepassing.